Settefisk

Vårt topp moderne settefiskanlegg er lokalisert på Svaberget i Bindal kommune. Der produserer vi om lag 3,5 millioner smolt årlig. All produksjon skjer innendørs. Nytt klekkeri ble bygd i 2007. Vi leverer smolt fra april til oktober.

Klekkekar i settefiskanlegget til Bindalssmolt AS/ SinkabergHansen

Om settefiskanlegg…

Den første delen av fiskens livssyklus skjer i et settefiskanlegg. Ved å blande rogn og melke får man befruktede egg. Dette kan skje på settefiskanlegget, men ofte gjøres avlsarbeide og befruktning i spesialiserte anlegg. Oppdrett av settefisk skjer innendørs i ferskvann. Fiskeeggene oppbevares i kar og klekkes etter et visst antall døgn/grader. Når fisk klekkes har den en pose på magen – en plommesekk. Den første tiden lever fisken av næringen som finnes i denne. Deretter begynner den å spise, den kalles da yngel. Lakseyngelen er stor nok til å spise vanlig tørrfor. Når lakseyngelen har nådd en viss størrelse vaksineres hver enkelt mot noen kjente laksesykdommer. Når lakseyngelen er rundt ett år gammel og 100 gram blir den smolt. Den er da klar for å leve i saltvann, og kan settes ut i havet.

Hallen

Sortering av fisk